Mohon Aktifkan Javascript!Enable JavaScript
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ขนบธรรมเนียม แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ขนบธรรมเนียม แสดงบทความทั้งหมด

วัฒนธรรมด้านประเพณีไทย

ประเพณีไทย

         เรื่องของประเพณีต่าง ๆ มีในทุกชาติทุกภาษา ประเทศไทยก็มีประเพณีไทย ส่วนลักษณะจะแตกต่างไปกับชาติอื่นๆ ประการใดก็แล้วแต่ลักษณะหรือสภาพของแต่ละท้องถิ่นหรือแต่ละสังคม เช่น ประเพณีไทยกับประเพณีจีนต่างกันในหลาย ๆ ด้าน ตั้งแต่เรื่องกิริยา มารยาท การเลือกคู่ หมั้นหมาย แต่งงาน ตาย เป็นต้น ส่วนสังคมไทยนั้นจะเป็นการสืบเนื่องมาจากการนับถือพระพุทธศาสนาก็จะมีอิทธิพลด้านพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย เช่น ประเพณีการบวช ประเพณีเข้าพรรษา ประเพณีออกพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีเทศน์มหาชาติ เป็นต้น

         ประเพณีไทย คือ ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติที่เห็นว่าดีกว่าถูกต้องกว่า หรือ เป็นที่ยอมรับของคนส่วนใหญ่ในสังคมไทย และมีการปฏิบัติสืบต่อ ๆ กันมา เช่น การเกิด การตาย การหมั้นหมาย สมรส บวช ปลูกบ้านใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น ประเภทของประเพณีไทยนั้นมี ๔ ประเภท ได้แก่

ประเพณีไทย
      
๑. ประเพณีไทยปรัมปรา หมายถึง ประเพณีที่เก่าก่อน ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายว่า สืบ ๆ กันมา เก่าก่อน มีมานาน เช่น นิยายปรัมปราต่าง ๆ อาทิ โรบินฮูดแห่งป่าเชอร์วูดที่ช่วยคนจน ของฝรั่ง
     ประเพณีไทย
 ๒. จารีตประเพณีไทย หรือ กฎศีลธรรม (Mores) หมายถึง ประเพณีไทยที่มีศีลธรรมเข้ามาร่วมด้วยจึงเป็นกฎที่มีความสำคัญต่อสวัสดิภาพของสังคมสังคมไทย บังคับให้ปฏิบัติตาม เป็นเรื่องความผิดความถูก ความนิยมที่ยึดถือและถ่ายทอดสืบต่อกันมา เช่น การเล่นชู้ ถือว่าประพฤติชั่วไม่เหมาะสม ผิดศีลธรรม เป็นต้น
      
๓. ขนบประเพณีไทย (Thai Institution) หมายถึง ระเบียบ แบบแผน ที่สังคมตั้งขึ้น กำหนดไว้ให้ปฏิบัติร่วมกันทั้งทางตรง และทางอ้อม ทางตรง ได้แก่ ประเพณีที่มีการกำหนดเป็นระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติอย่างชัดแจ้งว่าบุคคลต้องปฏิบัติอย่างไร เข่น การไหว้ครู การศึกษาเล่าเรียน ศาสนา เป็นต้น โดยอ้อม ก็คือประเพณีที่รู้กันโดยทั่วไป โดยไม่ได้วางระเบียบไว้แน่นอน แต่ปฏิบัติได้ เพราะมีการบอกเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการที่ผู้ใหญ่หรือบุคคลอื่นปฏิบัติ เช่น แห่นางแมว การจุดบ้องไฟของภาคอีสาน เป็นต้น
         ๔. ธรรมเนียมประเพณีไทย (Thai Convention) หมายถึง ประเพณีไทยที่เกี่ยวกับเรื่องธรรมดา ๆ ไม่มีระเบียบแบบแผนเหมือนขนบธรรมเนียมประเพณีไทย หรือมีความผิดความถูกเหมือนจารีตประเพณี ดังนั้น ธรรมเนียมประเพณีไทยไม่ปฏิบัติตามก็ไม่ผิดหรือมีโทษ เป็นแต่เพียงคนส่วนใหญ่ปฏิบัติกัน และเราก็ปฏิบัติตาม แต่อาจจะไม่เหมือนกับอีกหลายสังคมเป็นเพียงธรรมเนียมของสังคมนั้น ๆ ปฏิบัติกัน เช่น ไทยใช้ช้อนส้อมในการรับประทานอาหาร ฝรั่งใช้มีดกับส้อม เป็นต้น

ประเพณีไทย

เอกลักษณ์ของไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้คือไทยแท้ ^^
อ่านประเพณีไทยเพิ่มเติม >>

ระเบียบประเพณีไทยควรร่วมใจกันรักษา

ระเบียบประเพณีไทยควรร่วมใจกันรักษา
ประเพณีไทย
การเกี้ยวพาราสีกันโดยไม่มีการแตะเนื้อต้อง
    
     ขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามของชาวไทยนั้นสืบทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษของเราเป็นสมบัติอันล้ำค่ายิ่งผูกพันในน้ำใจของคนไทยด้วยกัน ชาวต่างประเทศก็มีความประทับใจในใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสและความมีน้ำใจของคนไทยทุกคนจึงให้สมญานามว่าเราเป็น  “สยามเมืองยิ้ม”  ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย อันดีงามของพี่น้องชาวไทย มีมาก ลูกผู้ชายมีความกตัญญู รักและเคารพพ่อ – แม่  และผู้มีอุปการะคุณก่อนการเข้าพิธีการแต่งงานต้องมีการบวชทดแทนบุญคุณของพ่อแม่ และบุพการีก่อนจะเข้าพิธีแต่งงานต้องมีการสู่ขอมีญาติสนิทมิตรสหายมาร่วมพิธีกันมากมายเป็นสักขีพยาน หรือการจัดงานประเพณีไทยก็มีการจัดงานรื่นเริงประกอบพิธี  เช่น ภาคใต้มีหนังตะลุง  ภาคอีสานมีหมอลำที่โคราชก็มีเพลงโคราชขับกล่อมสร้างความบันเทิง ภาคเหนือก็มีสะล้อซอซึงบรรเลง ภาคกลางก็มีเพลงลำตัดให้สัมผัสความรื่นเริง  เป็นต้น

     ขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย อันดีงามของพี่น้องเราชาวไทย มีคุณค่ามาก เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตมาก  แต่สภาพการณ์ในปัจจุบันการสืบทอดมรดกอันดีมีคุณค่าขาดการสืบทอดกันไปมากเป็นที่น่าเสียดาย เช่น ในอดีตประเพณีสงกรานต์ จะมีการรดน้ำดำหัวให้กับผู้ใหญ่น้ำที่ใช้รดจะเป็นน้ำฝนที่เก็บเอาไว้ในตุ่มของแต่ละบ้าน เมื่อรดน้ำไปแล้วก็จะใช้น้ำฝนจากตุ่มบ้านของผู้ใหญ่ที่ไปรด เพื่อใช้รดผู้ใหญ่บ้านต่อไป  สำหรับการรดน้ำกันเองจะใช้น้ำจากสระที่ใสสะอาดรดกัน หรือการมีคู่ครองลูกผู้ชายไทยทุกคน รักชอบพอใครจะมีการเกี้ยวพาราสีกันโดยไม่มีการแตะเนื้อต้องตัวเมื่อตกลงปลงใจจะครอง
นี่คือตัวอย่างส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงาม ของชาวไทยที่สืบทอดกันมานาน

     สำหรับในปัจจุบันประเพณีไทย มีการเปลี่ยนแปลงแปรผันไปมาก เช่น ชายหญิงจะมีความสัมพันธ์ทางเพศต่อกันก่อนมีพิธีการแต่งงาน  วันสงกรานต์ก็ใช้น้ำสารพัดชนิดมาสาดรดกัน น้ำคู น้ำคลอง ฯลฯ  ซึ่งไม่สะอาดมาสาดรดกัน บางกลุ่มถึงกับใช้น้ำแข็งก้อนมาใช้ในวันสงกรานต์มาเหวี่ยงรดกันเป็น อันตรายต่อร่างกายของผู้รับเป็นอย่างยิ่งการจัดงานเลี้ยงดูกันในโอกาสวันสำคัญ  เช่น งานแต่งงาน งานบวช  งานเทศกาล ฯลฯ ทุกคนจะนำอาหารดิบจากบ้านมาร่วมกันปรุง ไก่ หอย  กุ้ง ปู ปลา ที่มี่อยู่ตามธรรมชาติมาช่วยกันปรุงไม่ต้องไปซื้อหาเสียค่าใช้จ่ายให้สิ้นเปลืองทุกคน มีความสุขร่วมกันมรดกทางวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามของชาวไทยเหล่านี้ค่อนข้างเลือนหายไปทำไมทุกคนไม่ช่วยกันอนุรักษ์รักษาเอาไว้ให้มีการสืบทอดกันต่อไป  ช่วยกันดูแลรักษาไปให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน  พวกเราทุกคนนั้นมีบทบาทอันสำคัญในการช่วยสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอันดีงามเหล่านี้ ปลุกจิตสำนึกศิษย์ทุกคนให้ปฏิบัติตนตามระเบียบประเพณีไทยอันดีงามของชาวไทยต่อไป  อย่าให้สมญานามของเราจาก  “สยามเมืองยิ้ม”  เป็น “สยามเมืองแย่”  ช่วยกันแก้ช่วยกันพัฒนาให้สมคุณค่าแผ่นดินไทย แผ่นดินทอง

ประเพณีไทย

เอกลักษณ์ของไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้คือไทยแท้ ^^
อ่านประเพณีไทยเพิ่มเติม >>
ประเพณีไทย ประเพณีไทย

ซื้อของออนไลน์มีคุณภาพ

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

เศรษฐกิจพอเพียง

วาดรูปเศรษฐกิจพอเพียง

ซื้อของออนไลน์ส่งฟรี

ซื้อของออนไลน์ ของแท้ ของจริง เก็บเงินปลายทาง

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย
Presented by anirud ประเพณีไทย on Nov 01 2012
Rating: 5
ประเพณีไทย โดย anirud

ความรู้ ประเพณีไทย

คำค้นหา ประเพณีไทย

กลอนประเพณีผูกเสี่ยว (1) การประสมวงดนตรีไทย (1) การรักษาสัมพันธภาพ (1) การละเล่นไทย (3) การละเล่นพื้นบ้านมะโย่ง (1) การละเล่นภาคใต้ (1) การละเล่นว่าว (1) การเล่นโพงพาง (1) การเล่นว่าว (1) การเล่นว่าวไทย (1) การวาดภาพ (1) การ วาด ภาพ ระบายสี โปสเตอร์การ (1) การสร้างสัมพันธภาพ (1) การอยู่ร่วมกัน (1) การอยู่ร่วมกันในสังคม (2) เกณฑ์การแข่งขัน (1) เกษตรแบบผสมผสาน (1) ขนบธรรมเนียม (2) ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย (1) เขียนเรียงความ (1) แข่งขันดนตรีไทย (1) แข่งขันเรือยาว (2) แข่งขันเรือยาว สกลนคร 2557 (1) แข่งดนตรีไทย (1) ครอบครัวพอเพียง (1) ครอบครัวพอเพียง เรียงความ (1) ความคิดและการแสดงออก (1) ความเป็นไทย (1) ความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (1) คำกลอนประเพณีบุญบั้งไฟ (1) คำขวัญวันเด็ก (1) คำขวัญวันเด็ก 2559 (1) โคมลอย (1) งานศพ (1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (1) ดนตรี (1) ดนตรีไทย (2) ทหารเรือ (1) ทักษะการเขียนเรียงความ (1) ทักษะการสร้างสัมพันธภาพ (1) ทันตแพทย์ในดวงใจ (1) ทำขวัญ (1) ธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ (1) บทความเศรษฐกิจพอเพียง (1) บ้านน้ำจั้น (1) บุญข้าวประดับดิน (1) บุญข้าวสาก (1) บุญเดือน 9 (1) บุญบั้งไฟ (1) ประเพณี (6) ประเพณีกำฟ้า (1) ประเพณีแข่งขันเรือยาว (1) ประเพณีทหารเรือ (1) ประเพณีทำขวัญ (1) ประเพณีทำขวัญแม่โพสพ (1) ประเพณี ไทย (9) ประเพณีไทยไทย (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ 2557 (1) ประเพณีผูกเสี่ยว (1) ประเพณีภาคกลาง (1) ประเพณีภาคใต้ (1) ประเพณีภาคเหนือ (1) ประเพณียี่เป็ง (1) ประเพณีลอยกระทง (1) ประโยชน์ของดนตรี (1) ประโยชน์ของศิลปะ (1) ประโยชน์ดนตรี (1) ประวัติ เพลงชาติไทย (1) ปรัชญา (1) ผูกเสี่ยว (1) พระราชดำรัส (1) พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (1) พอเพียง (3) พิธีจัดงานศพ (1) เพลงแข่งขันวงดนตรีไทย (1) เพลงชาติไทย (1) ภาพประเพณีไทยประกวด ภาพ วาด 2557 (1) ภาพวาด (1) ภาพวาดประกวดประเพณีไทย (1) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (3) ภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบัน (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน (1) ภูมิปัญญาไทย (1) มโหรี (1) มโหรีพื้นบ้าน (1) มะโย่ง (1) ระดับประเทศ (1) ระเบียบประเพณีไทย (1) เรียงความ (3) เรียงความ ประเพณี ไทย (2) เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (2) เรียนวาดภาพ (1) เรือยาวสกลนคร (1) โรงเรียน (1) ลอยกระทง (1) ลอยกระทงภาคเหนือ (1) ลาวบุญคูนข้าว (1) วงมโหรีพื้นบ้าน (1) วันเด็ก 2559 (1) วันเด็กแห่งชาติ (1) วันที่ห้ามเผาศพ (1) วันผีกิน (1) วันลอยกระทง (1) วาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง (1) ว่าว (1) ว่าวควาย (1) ว่าวจุฬา (1) ว่าวไทย (1) ว่าวปักเป้า (1) ว่าว ภาษาอังกฤษ (1) ศิลป์สร้างสรรค์ (1) ศิลป์สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ (1) ศิลปหัตถกรรม 2557 (1) ศิลปหัตถกรรม 64 (1) ศิลปะ (4) ศิลปะกับมนุษย์ (1) ศิลปะในสังคมไทย (4) ศิลปะบำบัด (3) ศิลปะบำบัดพื้นฐาน (2) ศิลปะเพื่อชีวิต (1) ศิลปะเพื่อสุขภาพ (1) เศรษฐกิจพอเพียง (8) เศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) เศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน (1) สกลนคร 2557 (1) สมัยกรุงสุโขทัย (1) สอนวาดภาพ (1) สังคม (1) สัปเหร่อ (1) สัมพันธภาพ (1) สัมพันธภาพกับผู้อื่น (1) สัมพันธภาพที่ดี (1) สืบทอดวัฒนธรรม (1) หลักการอยู่ร่วมกัน (1) แห่ดาว (1) แห่ดาว ท่าแร่ (1) แห่ดาว สกลนคร (1) อนุรักษ์ (1) อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข (1) เอกลักษณ์ไทย (1)

สาระน่ารู้ ข้อสอบออนไลน์

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ผู้ติดตามข่าวสารประเพณีไทย

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย วัดโดยstats.in.th