วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประเพณีไทย


ประเพณีไทย
ประเพณีไทย


          ประเพณีไทย หมายถึง กิจกรรมที่มีการกระทำสืบเนื่องกันมา เป็นเอกลักษณ์ของไทยพร้อมทั้งมีความสำคัญต่อสังคมไทย เช่น การแต่งกาย ภาษา วัฒนธรรมไทย ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ คุณธรรม ความเชื่อ ฯลฯ เป็นกฎระเบียบในการประปฏิบัติตนและ การวางตนระหว่างบุคคลในสังคม ตัวอย่างเช่น มารยาทในห้องรับประทานอาหาร ประเพณีไทย นั้นให้ความสำคัญในการให้ความสำคัญกับผู้อาวุโส ผู้น้อยต้องรู้จักมี สัมมาคารวะให้ความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ เช่น เด็กนักเรียนต้องให้ความเคารพครูบาอาจารย์
    ประเพณีล้วนได้รับอิทธิพลมาจากภาวะแวดล้อมภายนอกที่เข้าสู่สังคม รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการดำรงชีวิตประเพณีจึงเรียกได้ว่าเป็น วิถีแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะพระศาสนา ซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมากที่สุด วัดวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะท้อนให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทย และชี้ให้เห็นว่าคนไทยให้ความสำคัญในการบำรุงพระพุทธศาสนาด้วยศิลปกรรมที่ งดงามเพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณ ฯลฯ
              คำว่า “ประเพณี” ตามพจนานุกรมภาษาไทยฉบับบัณฑิตยสถาน ได้กำหนดความหมายประเพณีไว้ว่า ประเพณี คือ ขนบธรรมเนียมแบบแผน ซึ่งสามารถแยกคำต่างๆ ออกได้เป็น ขนบ มีความหมายว่า ระเบียบแบบอย่าง ธรรมเนียม มีความหมายว่า ที่นิยมใช้กันมา และเมื่อนำมารวมกันแล้วก็มีความหมายว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป
ดังนั้น ขนบธรรมเนียม หมายความว่า ความประพฤติที่คนส่วนใหญ่ ยึดถือเป็นแบบแผน และได้ทำการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นต่อๆ ไปได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป

     ประเพณีไทย นั้นเป็นประเพณีที่ได้อิทธิพลอย่างสูงจากพระพุทธศาสนา และอิทธิพลจากศาสนาอื่นเช่น ศาสนาพราหมณ์ และการอพยพของชาวต่างชาติ ตัวอย่างเช่น ชาวจีนก็มีอิทธิพลของประเพณีไทย
     ประเพณีไทยนั้นสามารถแบ่งออกเป็นสามด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ภาษา, ศิลปะ และประเพณี


ด้านภาษา
ประเพณีไทย
เรียนรู้ภาษาไทย
       ภาษาไทย เป็นภาษาประจำชาติของคนไทย ตัวอักษรของภาษาไทยถูกสร้างขึ้นในสมัยพ่อขุนรามคำแหงในปี ค.ศ. 1283 ตัวอักษรของภาษาไทยได้รับอิทธิพลมาจากภาษาบาลี และสันสกฤต จากสื่อขอมโบราณ ในปัจจุบันภาษาไทยประกอบด้วยตัวอักษร 44ตัว (สี่สิบสี่ตัว) ภาษาไทยมีห้าโทนเสียง คือ สามัญ, เอก, โท, ตรี, จัตวา ซึ่งแตกต่างจากภาษาอื่น เช่น ภาษาอังกฤษ คำว่า บ่า กับ บ้า นั้นมีความที่แตกต่างกัน ภาษาไทยในปัจจุบันได้รับอิทธพลมาจากภาษาต่างๆ ทั่วโลกเช่น บาลี, ขอม, มาเล, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน


ด้านศิลปะไทย
ประเพณีไทย
อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมไทย
          ศิลปะไทย นั้นได้รับอิทธิพลอย่างสูงจากพระเจ้าแผ่นดินและชาววังแต่ครั้งโบราณ ประเพณีการสร้างภาพวาดฝาหนัง ก็ยังถูกนิยมมาใช้เพื่อเล่าเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ พิธีกรรมทางการศาสนา
          ตั้งแต่สมัยโบราณคนไทยให้ความสำคัญกับพระพุทธศาสนา จะเห็นได้ว่าคนไทยจากสมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนิยม สร้างสิ่งก่อสร้าง ในทางพระพุทธศาสนา เช่น เจดีย์,วัด,หรือสถูป โดยสิ่งปลูกสร้าง ทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้นิยม ใช้ในพิธีกรรมที่สำคัญต่างๆในชุมชน เช่น วัดมักนิยมเป็นที่จัดงานประจำปี นอกจากนี้แล้ววัดจึงเป็นจุดศูนย์กลางของหมู่บ้าน เป็นสถานที่เรียนหนังสือกับเยาวชนและประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
          ภาษาบาลีนั้น คำว่าเจดีย์ หมายความว่า จิตใจหรือ เครื่องระลึกเตือนใจ คำว่าสถูปนั้น หมายความว่า เดือน สิ่งปลูกสร้างเหล่านี้ถูกสร้างมาเพื่อต้องการ ให้รำลึกถึงความเชื่อใน พระพุทธศาสนาที่ว่าสังขารของคนนั้นไม่เที่ยงแท้ เมื่อมีการเกิดก็ย่อมต้องมีวันแตกดับได้เป็นไปตามปัจจัยของโลก คนสมัยก่อนจึงมีประเพณีนิยมสร้างเจดีย์ใน วัดเพื่อเตือนใจคนในสังคมไม่ให้ทำความชั่ว และหมั่นสร้างความดีเพื่อเป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคมในภพนี้และภพหน้า
          เจดีย์ยังนิยมให้สร้างขึ้นเพื่อบรรจุอัฐิของพระพุทธรูป หากบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ของพระพุทธเจ้าหรือ ของพระมหากษัตริย์นั้นก็จะเรียกว่าธาตุเจดีย์


ด้านประเพณีไทย
ประเพณีไทย
การไหว้ทำความเคารพผู้ใหญ่แบบไทย ไทย
          ประเพณีไทย เป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามที่สืบทอดต่อกันมา ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและ ธรรมชาติอย่างชาญฉลาดของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่น ทั่วแผ่นดินไทย เช่น 
          ภาคเหนือ ประเพณีบวชลูกแก้วของคนไต หรือชาวไทยใหญ่ที่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
          ภาคอีสาน ประเพณีบุญบั้งไฟ ของชาวจังหวัดยโสธร            
          ภาคกลาง ประเพณีทำขวัญข้าว ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา    
          ภาคใต้ ประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ของชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ฯลฯ
          ประเพณี และอารยธรรมไทยยังนำมาซึ่งการท่องเที่ยว และเป็นที่รู้จักและประทับใจแก่ชาติอื่น นับเป็นมรดกอันล้ำค่าที่เราคนไทยควรอนุรักษ์ และสืบสานให้ยาวนานตลอดไป

ประเพณีไทย

เอกลักษณ์ของไทย ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานไว้คือไทยแท้ ^^

0 ความคิดเห็น:

ประเพณีไทย ประเพณีไทย ประเพณีไทย
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
ประเพณีไทย

ประเพณีไทย

ประเพณีไทย
Presented by anirud ประเพณีไทย on Nov 01 2012
Rating: 5
ประเพณีไทย โดย anirud

ค้นหา ประเพณีไทย

กำลังโหลด...

ความรู้ ประเพณีไทย

คำค้นหา ประเพณีไทย

กลอนประเพณีผูกเสี่ยว (1) การ วาด ภาพ ระบายสี โปสเตอร์การ (1) การละเล่นพื้นบ้านมะโย่ง (1) การละเล่นภาคใต้ (1) การละเล่นไทย (3) การวาดภาพ (1) การอยู่ร่วมกัน (1) การอยู่ร่วมกันในสังคม (1) การเล่นโพงพาง (1) ขนบธรรมเนียม (2) ความคิดและการแสดงออก (1) ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง (1) ความเป็นมาเศรษฐกิจพอเพียง (1) ความเป็นไทย (1) คำกลอนประเพณีบุญบั้งไฟ (1) งานศพ (1) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (1) ทหารเรือ (1) ทักษะการเขียนเรียงความ (1) ทำขวัญ (1) ธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ (1) บทความเศรษฐกิจพอเพียง (1) บุญข้าวประดับดิน (1) บุญข้าวสาก (1) บุญบั้งไฟ (1) บุญเดือน 9 (1) ประเพณี (6) ประเพณี ไทย (1) ประเพณีทหารเรือ (1) ประเพณีทำขวัญ (1) ประเพณีทำขวัญแม่โพสพ (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ (1) ประเพณีบุญบั้งไฟ 2557 (1) ประเพณีผูกเสี่ยว (1) ประเพณีภาคเหนือ (1) ประเพณีภาคใต้ (1) ประเพณียี่เป็ง (1) ประเพณีแข่งขันเรือยาว (1) ประเพณีไทย (9) ประเพณีไทยไทย (1) ผูกเสี่ยว (1) พอเพียง (2) พิธีจัดงานศพ (1) ภาพประเพณีไทยประกวด ภาพ วาด 2557 (1) ภาพวาด (1) ภาพวาดประกวดประเพณีไทย (1) ภูมิปัญญาชาวบ้าน (3) ภูมิปัญญาชาวบ้านปัจจุบัน (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่น (3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน (1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (1) ภูมิปัญญาไทย (1) มะโย่ง (1) มโหรี (1) มโหรีพื้นบ้าน (1) ระดับประเทศ (1) ระเบียบประเพณีไทย (1) ลอยกระทงภาคเหนือ (1) ลาวบุญคูนข้าว (1) วงมโหรีพื้นบ้าน (1) วันที่ห้ามเผาศพ (1) วันผีกิน (1) วาดภาพระบายสีเศรษฐกิจพอเพียง (1) ศิลปหัตถกรรม 2557 (1) ศิลปหัตถกรรม 64 (1) ศิลป์สร้างสรรค์ (1) ศิลป์สร้างสรรค์ ประยุกต์ใช้ (1) สอนวาดภาพ (1) สังคม (1) สัปเหร่อ (1) เกณฑ์การแข่งขัน (1) เกษตรแบบผสมผสาน (1) เขียนเรียงความ (1) เรียงความ (1) เรียงความ ประเพณี ไทย (1) เรียงความประเพณีไทย (2) เรียงความเศรษฐกิจพอเพียง (2) เรียนวาดภาพ (1) เศรษฐกิจพอเพียง (5) เศรษฐกิจพอเพียง คือ (1) เอกลักษณ์ไทย (1) แข่งขันเรือยาว (1) โคมลอย (1)

เว็บไซต์เพื่อนบ้าน

ผู้ติดตามข่าวสารประเพณีไทย

Google+ Followers

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย

ผู้ชมเว็บไซต์ ประเพณีไทย วัดโดยstats.in.th